FizjoWenus – Julia Jeżewska – Mazur

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza praktyka zawodowa, zwana dalej „Gabinetem Fizjoterapii” prowadzona jest przez: mgr Fizjoterapii Julię Jeżewską – Mazur
 2. Gabinet Fizjoterapii prowadzi działalność leczniczą m.in. w oparciu o:
  • przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • przepisy ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty,
  • przepisy ustawy z dnia 8 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  • wpis nr 43748 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów,
  • a także w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.
 3. Główne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych przez Gabinet Fizjoterapii mieści się w ul. Baltazara Paśnikowskiego 11a, 20-707 Lublin

II. CEL, ZADANIA I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

 1. Celem działalności Gabinetu Fizjoterapii jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów.
 2. Zadaniem Gabinetu Fizjoterapii jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, w tym w szczególności:
  • Terapii kobiet w okresie okołoporodowym
  • Korekcji wad postawy
  • Mobilizacji blizn
  • Terapii poprawiającej sprawność ruchową
  • terapii bólu
  • bezpiecznego prowadzenia ciąży i przygotowania do porodu

III. RODZAJE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

 1. W ramach działalności Gabinetu Fizjoterapii udzielane będą ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia w fizjoterapii.
 2. Udzielanie świadczeń odbywa się w pomieszczeniach Gabinetu Fizjoterapii wskazanych w pkt I. ust. 4  

IV. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. W Gabinecie Fizjoterapii przyjmowani są pacjenci, który dokonali uprzedniej rejestracji (rejestracja telefoniczna – rozmowa telefoniczna lub sms na numer 786 950 956 ).
 2. W przypadku rejestracji telefonicznej, osoba rejestrująca udziela informacji o wolnych terminach i godzinach wizyt. Zapisując się na wizytę pacjent poproszony zostanie o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz ogólnego rodzaj schorzenia/problemu, który występuje. Pacjent zostanie poinstruowany jak ma przygotować się do wizyty oraz jakie są jej koszty.
 3. W Gabinecie Fizjoterapii znajduje się poczekalnia, w której jeśli będzie to konieczne, Pacjent poproszony zostanie o poczekanie na umówioną wizytę.
 4. W przypadku pierwszej wizyty Gabinet Fizjoterapii poprosi Pacjenta o podanie niezbędnych danych, celem ich wpisania w zakładaną dla niego kartę pacjenta (dokumentacja medyczna), udzielenie niezbędnych zgód i złożenie oświadczeń.
 5. Przebieg wizyty, w tym: zebrany wywiad, wykonane świadczenia zdrowotne, zalecenia czy uwagi, znajdzie odwzorowanie w dokumentacji medycznej prowadzonej dla Pacjenta.
 6. W obiektywnie uzasadnionych przypadkach Gabinet Fizjoterapii jest uprawniony do odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego. Postawą odmowy może być m.in.: brak zgody na wykonanie świadczenia zdrowotnego, wątpliwości co do dobrowolności udzielonej zgody, czy też co do poczytalności Pacjenta, a w przypadkach stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia pandemią lub stanu pandemii, odmowa Pacjenta udzielenia odpowiedzi na pytania ankiety czy zbadania temperatury ciała, albo tez odmowa Pacjenta poddania się innej czynności lub podania informacji wymaganych w przepisach prawa.

V. OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 1. Gabinet Fizjoterapii prowadzi dokumentacje medyczną wyłącznie w formie elektronicznej.
 2. Gabinet fizjoterapii nie pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej (załącznik do maila).

VI. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT, WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WYKONANE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 1. Gabinet Fizjoterapii nie wykonuje świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (NFZ etc.)
 2. Z tytułu udzielanych przez Gabinet Fizjoterapii świadczeń zdrowotnych pobierane są opłaty
 3. W przypadku nie przybycia na umówioną wizytę lub odwołanie w czasie krótszym niż 24h od rozpoczęcia, zapisanie na kolejną wizytę będzie możliwe tylko po opłaceniu kosztu całej wizyty z góry.
 4. W przypadku nie przybycia na umówioną wizytę lub odwołanie w czasie krótszym niż 24h od rozpoczęcia zadatek nie będzie zwracany a zapisanie na kolejną wizytę będzie możliwe tylko po opłaceniu kosztu całej wizyty z góry.
 5. W gabinecie FizjoWenus możliwe są płatności gotówkowe, kartą(odstycznia2022r.) lub przelewem na konto gabinetu.
 6. Pacjentka umawiając się na wizytę akceptuje niniejszy regulamin.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i innych ustaw.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia wpisania rozpoczęcia działalności przez Gabinet Fizjoterapii, nie wcześniej jednak niż od dnia wpisania do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.

Copyrights