KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETRWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
dotyczy zajęć rehabilitacyjnych, wizyt fizjoterapeutycznych, treningów personalnych oraz zajęć grupowych RUSZAMY MAMY, ZOGA, ZDROWY KRĘGOSŁUP

Poniżej znajdziesz ogólne zasady, zgodnie z którymi przetwarzamy dane osobowe, a w konkretnych sytuacjach służymy szczegółowymi informacjami na interesujący Cię temat. Gdyby któryś z poniższych zapisów wydał Ci się niejasny lub wzbudził wątpliwości – prosimy napisać na adres mailowy juliajezewska83@gmail.com.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych
Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) FizjoWenus Julia Jeżewska – Mazur, ul. Pasnikowskiego 15, NIP 7122662059
Dane kontaktowe
W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o przesłanie zapytania w wiadomości na adres e-mail Administratora juliajezewska83@gmail.comz dopiskiem „ Dane osobowe”
Podstawa prawna przetwarzania
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
Dane szczególne
Art. 9 RODO pkt h)   przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3;
Cel przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) wypełnienia obowiązków wynikających z umowy;
b) realizacji umowy;
c) prowadzenia i przechowywania dokumentacji;
d) dokonywania kontaktu telefonicznego pod podany numer telefonu lub adres e-mail (np. w celu potwierdzenia rezerwacji)
d) prowadzenia ksiąg rachunkowych i gromadzenia dokumentacji podatkowej (w tym Faktury VAT)

Okres przez który dane będą przechowywane
Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Okres przez który dane będą przetwarzane
Jeśli dane osobowe są przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom powiązanym z Administratorem lub osobom trzecim w celach, o których mowa powyżej. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. podmiotom przetwarzającym dane w celu realizacji umowy, podmiotom współfinansującym usługę – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z polityką ochrony danych Administratora.
Prawa osoby, której dane dotyczą
– Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i w celach analitycznych.
– W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
– W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/ świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymasz od Administratora swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
– Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
– Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.
– Tam, gdzie dane osobowe są przetwarzane w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania
– Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

……………………………………………………… ……………………………………………….

Lublin, dnia ………….